blogman.nl
 - home  - contact

Bedrijven in Kollumerzwaag
Andere plaatsen in Friesland

-Abbega
-Achlum
-Akkrum
-Akmarijp
-Aldeboarn
-Aldtsjerk
-Allingawier
-Ameland
-Anjum
-Appelscha
-Arum
-Augustinusga
-Baaiduinen
-Baaium
-Baard
-Bakhuizen
-Bakkeveen
-Balk
-Ballum
-Bantega
-Beetgum
-Beetgumermolen
-Beetsterzwaag
-Berlikum
-Blauwhuis
-Blesdijke
-Blessum
-Blije
-Boazum
-Boelenslaan
-Boer
-Boijl
-Boksum
-Bolsward
-Bontebok
-Boornbergum
-Boornzwaag
-Brantgum
-Britsum
-Britswerd
-Britswert
-Broek
-Broeksterwoude
-Buitenpost
-Burdaard
-Buren
-Burgum
-Burgwerd
-Burum
-Cornjum
-Cornwerd
-Damwoude
-De Blesse
-De Bult
-De Hoeve
-De Knipe
-De Tike
-De Valom
-De Veenhoop
-De Wilgen
-Dearsum
-Dedgum
-Deinum
-Delfstrahuizen
-Dijken
-Dokkum
-Dongjum
-Doniaga
-Donkerbroek
-Drachten
-Drachtstercompagnie
-Driesum
-Drogeham
-Dronrijp
-Earnew‚ld
-Easterein
-Easterlittens
-Eastermar
-Easterwierrum
-Echten
-Echtenerbrug
-Ee
-Elahuizen
-Elsloo
-Engelum
-Engwierum
-Exmorra
-Ferwerd
-Finkum
-Firdgum
-Fochteloo
-Follega
-Folsgare
-Foudgum
-Franeker
-Frieschepalen
-Gaast
-Gaastmeer
-Garyp
-Gauw
-Gerkesklooster
-Gersloot
-Giekerk
-GoŽnga
-GoŽngahuizen
-Goingarijp
-Gorredijk
-Goutum
-Greonterp
-Grou
-Gytsjerk
-Hallum
-Hantum
-Hantumhuizen
-Hardegarijp
-Harich
-Harkema
-Harlingen
-Hartwerd
-Haskerdijken
-Haskerhorne
-Haule
-Haulerwijk
-Heeg
-Heerenveen
-Hemelum
-Hempens
-Hemrik
-Herbaijum
-Hiaure
-Hichtum
-Hidaard
-Hieslum
-Hijlaard
-Hijum
-Hilaard
-Hindeloopen
-Hitzum
-Hollum
-Holwerd
-Hommerts
-Hoornsterzwaag
-Houtigehage
-Hķns
-Hurdegaryp
-Idaerd
-Idsegahuizum
-Idskenhuizen
-Idzega
-Iens
-IJlst
-Indijk
-Irnsum
-It Heidenskip
-Itens
-Jellum
-Jelsum
-Jirnsum
-Jislum
-Jistrum
-Jonkersl‚n
-Jorwert
-Joure
-Jubbega
-Jutrijp
-Katlijk
-Kimswerd
-Kolderwolde
-Kollum
-Kollumerpomp
-Kollumerzwaag
-Kootstertille
-Kortehemmen
-Koudum
-Kubaard
-Langedijke
-Langelille
-Langezwaag
-Langweer
-Leeuwarden
-Legemeer
-Lekkum
-Lemmer
-Lichtaard
-Lioessens
-Lippenhuizen
-LoŽnga
-Lollum
-Luinjeberd
-Luxwoude
-Makkinga
-Makkum
-Mantgum
-Marrum
-Marssum
-Menaldum
-Metslawier
-Midlum
-Mildam
-Minnertsga
-Mirns
-Moddergat
-Molkwerum
-Morra
-Munein
-Munnekeburen
-Munnekezijl
-Nes Boarnsterhim
-Niawier
-Nieuwehorne
-Nieuweschoot
-Nij Beets
-Nijeberkoop
-Nijega
-Nijehaske
-Nijeholtpade
-Nijeholtwolde
-Nijelamer
-Nijemirdum
-Nijetrijne
-Nijhuizum
-Nijkerk
-Nijland
-Noardburgum
-Noordbergum
-Noordwolde
-Oentsjerk
-Offingawier
-Oldeberkoop
-Oldeholtpade
-Oldeholtwolde
-Oldelamer
-Oldeouwer
-Oldetrijne
-Olterterp
-Oosterbierum
-Oosternijkerk
-Oosterstreek
-Oosterwolde
-Oosterzee
-Oosthem
-Oostrum
-Opeinde
-Oppenhuizen
-Oranjewoud
-Oude Bildtzijl
-Oude Leije
-Oudega
-Oudega (Smallingerland)
-Oudega (Wymbritserad)
-Oudehaske
-Oudehorne
-Oudemirdum
-Oudeschoot
-Oudkerk
-Oudwoude
-Ouwster-Nijega
-Ouwsterhaule
-Paesens
-Parrega
-Peins
-Peperga
-Piaam
-Pietersbierum
-Pingjum
-Poppenwier
-Raard
-Raerd
-Ravenswoud
-Reah√Ľs
-Reduzum
-Reitsum
-Ried
-Rijperkerk
-Rijs
-Rinsumageest
-Rohel
-Roodkerk
-Rotstergaast
-Rotsterhaule
-Rottevalle
-Rottum
-Ruigahuizen
-Ryptsjerk
-Schalsum
-Scharnegoutum
-Scharsterbrug
-Scherpenzeel
-Schettens
-Schiermonnikoog
-Schingen
-Schraard
-Seeryp
-Sexbierum
-Sibrandabuorren
-Siegerswoude
-Sint Annaparochie
-Sint Jacobiparochie
-Sint Nicolaasga
-Sintjohannesga
-Sloten
-Smalle Ee
-Snakkerburen
-Sneek
-Snikzwaag
-Sondel
-Sonnega
-Spanga
-Spannum
-Stavoren
-Steggerda
-Stiens
-Stroobos
-Sumar
-Surhuisterveen
-Surhuizum
-Suw‚ld
-Ter Idzard
-Terband
-Terherne
-Terhorne
-Terkaple
-Ternaard
-Teroele
-Terschelling Baaiduinen
-Terschelling Formerum
-Terschelling Hee
-Terschelling Hoorn
-Terschelling Kaart
-Terschelling Kinnum
-Terschelling Landerum
-Terschelling Lies
-Terschelling Midsland
-Terschelling Oosterend
-Terschelling West
-Tersoal
-Terwispel
-Tijnje
-Tjalleberd
-Tjerkgaast
-Tjerkwerd
-Triemen
-Twijzel
-Twijzelerheide
-Tytsjerk
-Tzum
-Tzummarum
-Uitwellingerga
-Ureterp
-Veenklooster
-Veenwouden
-Veenwoudsterwal
-Vegelinsoord
-Vinkega
-Vlieland
-Vrouwenparochie
-Waaksens
-Wanswert
-Warfstermolen
-Warns
-Warstiens
-Warten
-Waskemeer
-Weidum
-Wergea
-Westergeest
-Westhoek
-Wier
-Wierum
-Wijckel
-Wijnaldum
-Wijnjewoude
-Winsum
-Wirdum
-Witmarsum
-Wiuwert
-Wjelsryp
-Wolsum
-Wolvega
-Wommels
-Wons
-Workum
-Woudsend
-Wouterswoude
-Wyns
-Wytgaard
-Ypecolsga
-Ysbrechtum
-Zandhuizen
-Zurich
-Zwaagwesteinde
-Zwagerbosch
-Zweins
Accountants
Er zijn geen accountants gevonden
Administratiekantoren
Er zijn geen administratiekantoren gevonden
Advocatenkantoren
Er zijn geen advocatenkantoren gevonden
Antiekwinkels
Er zijn geen antiekwinkels gevonden
Apotheken
Er zijn geen apotheken gevonden
Architectenbureaus
Er zijn geen architectenbureaus gevonden
Assurantietussenpersonen
Er zijn geen assurantietussenpersonen gevonden
Automatiseringsbureaus
Er zijn geen automatiseringsbureaus gevonden

Er zijn autoplaatwerk-spuiterijen gevonden in Kollumerzwaag Autoplaatwerk-spuiterijen

Mobiele Schadehersteller
Tsjerkestrjitte 19
9298RA  KOLLUMERZWAAG
0511-443706

Er zijn autoreparateurs gevonden in Kollumerzwaag Autoreparateurs

Ploeg B.V.
Korte laan 70
9298RJ  KOLLUMERZWAAG
0511-441250

Autowasserijen
Er zijn geen autowasserijen gevonden
Banken
Er zijn geen banken gevonden
Basisscholen
Er zijn geen basisscholen gevonden
Beddenwinkels
Er zijn geen beddenwinkels gevonden
Belastingadviseurs
Er zijn geen belastingadviseurs gevonden
Binnenhuisarchitecten
Er zijn geen binnenhuisarchitecten gevonden

Er zijn binnenvaart gevonden in Kollumerzwaag Binnenvaart

Westra B.V.
Blankenstraat 31
9298PP  KOLLUMERZWAAG
0511-447230

Bloemisten
Er zijn geen bloemisten gevonden
Boekenspecialisten
Er zijn geen boekenspecialisten gevonden
Boekenuitgeverijen
Er zijn geen boekenuitgeverijen gevonden

Er zijn bouwmarkten gevonden in Kollumerzwaag Bouwmarkten

It Houtstek
Foarwei 106A
9298JP  KOLLUMERZWAAG
0511-441696

Er zijn bouwspecialisten gevonden in Kollumerzwaag Bouwspecialisten

Sander Meubelmakerij
Harm Smidswei 5
9298RE  KOLLUMERZWAAG
0511-445850

Bruingoedwinkels
Er zijn geen bruingoedwinkels gevonden
Cafes
Er zijn geen cafes gevonden

Er zijn cateraars gevonden in Kollumerzwaag Cateraars

Noorlander
De Paden 35
9298PJ  KOLLUMERZWAAG
0511-447327

Computerwinkels
Er zijn geen computerwinkels gevonden
Cv-installateurs
Er zijn geen cv-installateurs gevonden

Er zijn dakdekkers-dakconstructeurs gevonden in Kollumerzwaag Dakdekkers-dakconstructeurs

Bate Batema
Sparrewei 30
9298RS  KOLLUMERZWAAG
0511-543395

Dansscholen
Er zijn geen dansscholen gevonden
Dierenasielen
Er zijn geen dierenasielen gevonden

Er zijn dierenwinkels gevonden in Kollumerzwaag Dierenwinkels

Allroundshop Hondensportartikelen
Hille Veenstrastrjitte 5
9298KE  KOLLUMERZWAAG
0511-444477

Discos
Er zijn geen discos gevonden
Drankwinkels
Er zijn geen drankwinkels gevonden

Er zijn dumpzaken gevonden in Kollumerzwaag Dumpzaken

Kamma
Bounswei 6
9298VH  KOLLUMERZWAAG

Economisch-adviesbureaus
Er zijn geen economisch-adviesbureaus gevonden

Er zijn fietswinkels gevonden in Kollumerzwaag Fietswinkels

Seggeren Tweewielers
Foarwei 66
9298JM  KOLLUMERZWAAG
0511-441442

Fitnesscentra
Er zijn geen fitnesscentra gevonden
Fotografen
Er zijn geen fotografen gevonden
Fotografiewinkels
Er zijn geen fotografiewinkels gevonden
Fysiotherapeuten
Er zijn geen fysiotherapeuten gevonden

Er zijn glazenwassers gevonden in Kollumerzwaag Glazenwassers

Diamant Glazenwasser. en Multidiensten
Kastanjehof 1
9298PC  KOLLUMERZWAAG

Er zijn goederenvervoer gevonden in Kollumerzwaag Goederenvervoer

Bij
Hanenburch 18
9298VS  KOLLUMERZWAAG
0511-441787

Grondverzetters
Er zijn geen grondverzetters gevonden
Hardware-consultants
Er zijn geen hardware-consultants gevonden
Hondentrimsalons
Er zijn geen hondentrimsalons gevonden
Horloge-reparateurs
Er zijn geen horloge-reparateurs gevonden
Hotelrestaurants
Er zijn geen hotelrestaurants gevonden
Hoveniersbedrijven
Er zijn geen hoveniersbedrijven gevonden
Incassobureaus
Er zijn geen incassobureaus gevonden
Interieurbouwers
Er zijn geen interieurbouwers gevonden
Internetproviders
Er zijn geen internetproviders gevonden
Jachthavens
Er zijn geen jachthavens gevonden
Juweliers
Er zijn geen juweliers gevonden

Er zijn kampeerterreinen gevonden in Kollumerzwaag Kampeerterreinen

Simmerwille
Bounswei 4
9298VH  KOLLUMERZWAAG
0511-441814

Kappers
Er zijn geen kappers gevonden

Er zijn keukenspecialisten gevonden in Kollumerzwaag Keukenspecialisten

Evers Handelsonderneming
Harm Smidswei 12
9298RD  KOLLUMERZWAAG
0511-441208

Kinderopvang
Er zijn geen kinderopvang gevonden

Er zijn klusbedrijven gevonden in Kollumerzwaag Klusbedrijven

RSA
Blankenstraat 6
9298PR  KOLLUMERZWAAG
0511-443845

Er zijn koeriers gevonden in Kollumerzwaag Koeriers

Koeriersexpres Sun Relax
Foarwei 200
9298JT  KOLLUMERZWAAG
0511-443255

Kunstwinkels
Er zijn geen kunstwinkels gevonden
Lasbedrijven
Er zijn geen lasbedrijven gevonden

Er zijn loodgieters gevonden in Kollumerzwaag Loodgieters

Seggeren Installatiebedrijf
Foarwei 181-183
9298JH  KOLLUMERZWAAG
0511-444848

Makelaars
Er zijn geen makelaars gevonden
Maneges
Er zijn geen maneges gevonden
Massagesalons-afslankstudios
Er zijn geen massagesalons-afslankstudios gevonden

Er zijn metselaars gevonden in Kollumerzwaag Metselaars

Alma & Zn.
D. Wiersmastrjitte 5
9298PZ  KOLLUMERZWAAG
0511-445280

Er zijn meubelmakers gevonden in Kollumerzwaag Meubelmakers

Sparren
Fedde de Vriesstrjitte 6
9298RP  KOLLUMERZWAAG
0511-441427

Meubelstoffeerders
Er zijn geen meubelstoffeerders gevonden
Meubelzaken
Er zijn geen meubelzaken gevonden
Modeontwerpers
Er zijn geen modeontwerpers gevonden
Motorfietswinkels
Er zijn geen motorfietswinkels gevonden
Notarissen
Er zijn geen notarissen gevonden

Er zijn opinieonderzoekers gevonden in Kollumerzwaag Opinieonderzoekers

Sander Meubelmakerij
Harm Smidswei 5
9298RE  KOLLUMERZWAAG
0511-445850

Opticiens
Er zijn geen opticiens gevonden

Er zijn organisatie-adviesbureaus gevonden in Kollumerzwaag Organisatie-adviesbureaus

Heiden Consultancy
Foarwei 235
9298JK  KOLLUMERZWAAG

Parfumerie
Er zijn geen parfumerie gevonden

Er zijn participatiemaatschappijen gevonden in Kollumerzwaag Participatiemaatschappijen

Blue Sky B.V.
Raadsherenlan 5
9298VL  KOLLUMERZWAAG

Passagiersvaart-veerdiensten
Er zijn geen passagiersvaart-veerdiensten gevonden

Er zijn pensions gevonden in Kollumerzwaag Pensions

Sonneborghe
Bounswei 3
9298VH  KOLLUMERZWAAG
0511-447630

Postorderbedrijven
Er zijn geen postorderbedrijven gevonden
Projectontwikkelaars
Er zijn geen projectontwikkelaars gevonden
Psychologen
Er zijn geen psychologen gevonden
Publicrelationbureaus
Er zijn geen publicrelationbureaus gevonden
Rechtskundig-adviesbureaus
Er zijn geen rechtskundig-adviesbureaus gevonden

Er zijn reclamebureaus gevonden in Kollumerzwaag Reclamebureaus

Bek, Reclamemaker
Koarteloane 50
9298RH  KOLLUMERZWAAG
0511-447277

Gesponsorde links

Reclamedrukkerijen
Er zijn geen reclamedrukkerijen gevonden
Registeraccountants
Er zijn geen registeraccountants gevonden
Reisbemiddelaars
Er zijn geen reisbemiddelaars gevonden
Reisorganisaties
Er zijn geen reisorganisaties gevonden

Er zijn religieuze-organisaties gevonden in Kollumerzwaag Religieuze-organisaties

Dienst te Velde
Foarwei 111
9298JE  KOLLUMERZWAAG

Er zijn rijscholen gevonden in Kollumerzwaag Rijscholen

Wielstra
Foarwei 74
9298JN  KOLLUMERZWAAG
0511-543412

Schadeverzekeraars
Er zijn geen schadeverzekeraars gevonden

Er zijn schilders gevonden in Kollumerzwaag Schilders

Wieren Schilderwerken
D. Wiersmastrjitte 16
9298PZ  KOLLUMERZWAAG

Schoenreparatie
Er zijn geen schoenreparatie gevonden
Schoonmaakbedrijven
Er zijn geen schoonmaakbedrijven gevonden
Sloopbedrijven
Er zijn geen sloopbedrijven gevonden

Er zijn sociaal-cultureel-werk gevonden in Kollumerzwaag Sociaal-cultureel-werk

Stg. Centr. t. Bev. v. Arb. vaardigh., Het Lichtpunt
Foarwei 111
9298JE  KOLLUMERZWAAG

Software-consultants
Er zijn geen software-consultants gevonden
Software-producenten
Er zijn geen software-producenten gevonden
Speciaal-basisonderwijs
Er zijn geen speciaal-basisonderwijs gevonden

Er zijn speelgoedwinkels gevonden in Kollumerzwaag Speelgoedwinkels

Werps Modelbouw
Foarwei 7
9298JA  KOLLUMERZWAAG
0511-447366

Sport-speciaalzaken
Er zijn geen sport-speciaalzaken gevonden

Er zijn stedebouwkundig-adviesbureaus gevonden in Kollumerzwaag Stedebouwkundig-adviesbureaus

Eelke Ruimte-Advisering
Foarwei 251
9298JK  KOLLUMERZWAAG
0511-441883

Er zijn stratenmakers gevonden in Kollumerzwaag Stratenmakers

Dijkman
Foarwei 182
9298JT  KOLLUMERZWAAG
0511-447330

Er zijn stukadoren gevonden in Kollumerzwaag Stukadoren

Elzinga & De Vries
Kastanjehof 44
9298PE  KOLLUMERZWAAG

Tabakswinkels
Er zijn geen tabakswinkels gevonden
Tandartsen
Er zijn geen tandartsen gevonden
Tandtechnische-bedrijven
Er zijn geen tandtechnische-bedrijven gevonden

Er zijn taxibedrijven gevonden in Kollumerzwaag Taxibedrijven

Noord Oost Friesland B.V.
Foarwei 235
9298JK  KOLLUMERZWAAG
0511-444000

Tegelzetters
Er zijn geen tegelzetters gevonden
Telecomwinkels
Er zijn geen telecomwinkels gevonden
Textiel-winkels
Er zijn geen textiel-winkels gevonden

Er zijn thuiszorg gevonden in Kollumerzwaag Thuiszorg

Stg. Vrijwillige Terminale Thuiszorg Noord-Oost Friesland
D. Wiersmastrjitte 29
9298PZ  KOLLUMERZWAAG

Er zijn timmermannen gevonden in Kollumerzwaag Timmermannen

Lingen & De Vries
Foarwei 257
9298JK  KOLLUMERZWAAG
0511-446255

Transporteurs
Er zijn geen transporteurs gevonden
Tuincentra
Er zijn geen tuincentra gevonden
Uitleenbedrijven
Er zijn geen uitleenbedrijven gevonden
Uitvaartverzorgers
Er zijn geen uitvaartverzorgers gevonden

Er zijn uitzendbureaus gevonden in Kollumerzwaag Uitzendbureaus

Tiptop Driver.nl B.V.
Koarteloane 31A
9298RD  KOLLUMERZWAAG
0511-444000

Vakantiehuizen
Er zijn geen vakantiehuizen gevonden
Veeteelt-diensten
Er zijn geen veeteelt-diensten gevonden
Verhuur-personenautos
Er zijn geen verhuur-personenautos gevonden

Er zijn vertalers gevonden in Kollumerzwaag Vertalers

Relanguage Vertalingen
Hanenburch 5
9298VS  KOLLUMERZWAAG
0511-444491

Verzorgingshuizen
Er zijn geen verzorgingshuizen gevonden
Videotheken
Er zijn geen videotheken gevonden
Viswinkels
Er zijn geen viswinkels gevonden

Er zijn vloerleggers gevonden in Kollumerzwaag Vloerleggers

Verlind
Elzehof 27
9298PK  KOLLUMERZWAAG
0511-442477

Er zijn webdesigners gevonden in Kollumerzwaag Webdesigners

Madebo Internetservice
Raadsherenlan 1
9298VL  KOLLUMERZWAAG
0511-445477

Webhosting
Er zijn geen webhosting gevonden
Woningbouwverenigingen
Er zijn geen woningbouwverenigingen gevonden
Woningstoffeerderijen
Er zijn geen woningstoffeerderijen gevonden

Er zijn zitmeubel-makers gevonden in Kollumerzwaag Zitmeubel-makers

Sander Meubelmakerij
Harm Smidswei 5
9298RE  KOLLUMERZWAAG
0511-445850

  Terug naar - Home

disclaimer- cookie beleid